Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard | Buitenschoolse opvang & Peuteropvang / Voorschool

Voorschool - Dagopvang - Buitenschoolse opvang

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard 

Voorschool

Op de voorschool werken we aan de hand van thema’s om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Er zijn grote en kleine kringmomenten en momenten waarop de kinderen vrij kunnen spelen. Alle voorscholen bieden een VVE-programma (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit is een preventief programma om taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen te voorkomen en ontwikkelvoorsprong te behouden. De ruimtes zijn opgedeeld in speelhoeken. Hoeken nodigen kinderen uit tot samenwerking maar stellen kinderen ook in staat om hun eigen plan te trekken en daarin keuzes te maken. De peuters worden voorbereid op de overgang naar het basisonderwijs om de doorgaande leerlijn te waarborgen.

Ieder kind heeft een eigen mentor en ouders daarmee een vast aanspreekpunt. We werken nauw samen met het Consultatiebureau die kinderen verwijst, wanneer vve geïndiceerd is.

Kinderopvang

Op onze kinderdagopvang werken we met een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op deze manier komen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in aanraking. Hierdoor kunnen kinderen veel van elkaar leren. Jonge kinderen leren van de oudere kinderen, ouderen kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen. Binnen een verticale groep is er sprake van een zeer gevarieerd activiteitenaanbod. Uitgangspunt is dat er op de ontwikkeling van de kinderen wordt aangesloten. 

Dat ziet er bij baby’s en peuters anders uit. De activiteiten voor baby’s zullen gericht zijn op bijvoorbeeld het kunnen vastpakken van voorwerpen of het ontwikkelen van het kruipen. Voor peuters kunnen dit activiteiten zijn als proberen te hinkelen of met scheerschuim spelen. Er zijn ook verschillende activiteiten waar de gehele groep aan deel kan nemen zoals een boekje voorlezen en samen liedjes zingen. De pedagogisch medewerkers denken bewust na over het betrekken van de allerjongsten bij bijvoorbeeld een groepsmoment.

Buitenschoolse opvang

In Hedel en Bruchem heeft de SCKB een BSO locatie in de school. De SCKB voorziet kinderen na schooltijd van een veilige en ontspannende omgeving. Hier worden de verplichte schoolactiviteiten doorbroken door een omgeving te bieden waar ruimte is voor ontspanning en plezier. De tijd dat de kinderen bij ons zijn, wordt gezien als ‘vrije tijd’. Het deelnemen aan georganiseerde activiteiten, zoals een spel of knutselwerk wordt dus niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd. Er wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt. Aandacht voor de persoonlijke behoeften en de ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal.

Er is een vast dagprogramma waarbij we beginnen met een rustmoment door met elkaar fruit te eten en te drinken. Hierbij is er ruimte voor ieder kind om zijn verhaal te doen. Na het tafelmoment kunnen de kinderen een keuze maken uit een dagactiviteit, vrij spel of bij mooi weer buitenspelen.

Op de buitenschoolse opvang streven we naar zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Zij hebben allemaal hun eigen mentorkinderen. De mentoren zijn een vast en vertrouwd aanspreekpunt voor de ouders en kinderen. Zo zorgen we voor een veilige basis. Ook tijdens schoolvakanties zijn de kinderen welkom. Er wordt dan een speciaal dagprogramma verzorgd.

Inschrijven

Hartelijk dank voor uw interesse in de voorschool of de BSO van de Stichting Christelijk Kinderopvang Bommelerwaard.

Voor welke locatie wilt u uw (pleeg)kind inschrijven?