Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard | Buitenschoolse opvang & Peuteropvang / Voorschool

SCKB

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard streeft er naar om kwalitatief goede opvang te bieden

Voorschool - Dagopvang - Buitenschoolse opvang

De SCKB streeft er naar om kwalitatief goede opvang te bieden. Hoe wij dit vormgeven, staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Deze is overkoepelend voor de gehele SCKB. Daarnaast wordt er per locatie gewerkt met een werkplan. Wij zien het pedagogisch beleidsplan en het werkplan als de basis van waaruit gewerkt wordt door de pedagogisch medewerkers. Daarnaast geeft het ouders informatie over de werkwijze op iedere locatie. Het pedagogisch beleidsplan en het werkplan van de locatie, staan vermeld onder de betreffende locatie.

De SCKB is verbonden met de scholen van de SCOB; Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard.

Pedagogische uitgangspunten

 • Liefde; liefde voor ieder uniek kind is de basis waaruit wij werken. Deze liefde is gebaseerd op de christelijke waarden. De SCKB wil graag dat kinderen zich in een liefdevolle sfeer kunnen ontwikkelen.
 • Vertrouwen; Onze pedagogisch medewerkers moedigen ieder kind aan om te zijn wie je bent. Dat geeft kinderen zelfvertrouwen en moedigt hen aan om nieuwe dingen te ontdekken en ontwikkelen.
 • Stimuleren tot ontwikkeling; de interactie en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt in zijn eigen tempo en verdient de juiste begeleiding hierbij. Hierbij is aandacht voor:
  • Emotionele veiligheid: wanneer een kind zich veilig voelt, staat het open om te spelen en leren.
  • Sociale competenties:door het leren van sociale competenties (communiceren, samenwerken, anderen helpen etc.) geven we kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot volwassenen die goed kunnen functioneren in de samenleving.
  • Persoonlijke competenties:ieder kind is uniek en heeft het nodig om op bepaalde gebieden gestimuleerd te worden. Het ene kind zal daarom sturing krijgen bij flexibiliteit, de ander bij creativiteit, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, veerkracht of probleemoplossend vermogen.
  • Normen en waarden overdracht:we bieden kinderen de gelegenheid de normen en waarden van de samenleving te begrijpen. Hierbij is aandacht voor de verschillen onderling en voor christelijke normen en waarden.

Wij staan voor..

Christelijke waarden

Bij de Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard is iedereen van harte welkom! Wat uw achtergrond of levensovertuiging ook is; iedereen is uniek en krijgt bij ons de liefde en aandacht die je verdient. 

Binnen de SCKB werken wij vanuit de christelijke normen en waarden, zoals respect voor jezelf en anderen, dankbaarheid, vergevingsgezindheid en liefde. Deze waarden zorgen voor een veilige sfeer op onze locaties, waar uw kind op een positieve manier de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers delen deze waarden en uiten deze op een creatieve manier in de dagelijkse activiteiten.

De pedagogisch medewerkers hebben een positieve en accepterende houding ten opzichte van de kinderen. De activiteiten zijn erop gericht om de ontwikkeling te stimuleren, maar ook om het kind een positief zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen te geven. Behalve de reguliere kinderliedjes, leren de kinderen ook christelijke liedjes. Wij leren de kinderen dankbaarheid: voor de zon, de regen, maar ook voor elkaar.

Vertrouwde medewerkers

Elke dag een bekend gezicht is belangrijk voor kinderen, dat voelt veilig en vertrouwd. Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen.

Onze pedagogisch medewerkers zijn professionele beroepskrachten. Alle pedagogisch medewerkers die werken bij de SCKB hebben, volgens de richtlijnen uit de CAO Kinderopvang mimimaal een relevante afgeronde MBO-opleiding. Zij beschikken over kennis op het gebied van verzorgen, begeleiden en stimuleren van kinderen, op elk terrein van hun ontwikkeling. Verder creëren zij een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer voor de hele groep en voor alle kinderen afzonderlijk.

Voor iedere pedagogisch medewerker, stagiaire wordt voor aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Met deze VOG dienen zij zich in te schrijven in het persoonsregister kinderopvang en gekoppeld te worden aan onze organisatie.

Met aandacht voor.....

Christelijke feestdagen

Maar ook voor.....

Koningsdag en dierendag

Methodiek

Voorschoolse Educatie

Bij de Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard is iedereen van harte welkom! Wat uw achtergrond of levensovertuiging ook is; iedereen is uniek en krijgt bij ons de liefde en aandacht die je verdient. 

Binnen de SCKB werken wij vanuit de christelijke normen en waarden, zoals respect voor jezelf en anderen, dankbaarheid, vergevingsgezindheid en liefde. Deze waarden zorgen voor een veilige sfeer op onze locaties, waar uw kind op een positieve manier de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers delen deze waarden en uiten deze op een creatieve manier in de dagelijkse activiteiten.

De pedagogisch medewerkers hebben een positieve en accepterende houding ten opzichte van de kinderen. De activiteiten zijn erop gericht om de ontwikkeling te stimuleren, maar ook om het kind een positief zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen te geven. Behalve de reguliere kinderliedjes, leren de kinderen ook christelijke liedjes. Wij leren de kinderen dankbaarheid: voor de zon, de regen, maar ook voor elkaar.

Hygiëne en veiligheid

Elke dag een bekend gezicht is belangrijk voor kinderen, dat voelt veilig en vertrouwd. Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen.

Onze pedagogisch medewerkers zijn professionele beroepskrachten. Alle pedagogisch medewerkers die werken bij de SCKB hebben, volgens de richtlijnen uit de CAO Kinderopvang mimimaal een relevante afgeronde MBO-opleiding. Zij beschikken over kennis op het gebied van verzorgen, begeleiden en stimuleren van kinderen, op elk terrein van hun ontwikkeling. Verder creëren zij een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer voor de hele groep en voor alle kinderen afzonderlijk.

Voor iedere pedagogisch medewerker, stagiaire wordt voor aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Met deze VOG dienen zij zich in te schrijven in het persoonsregister kinderopvang en gekoppeld te worden aan onze organisatie.

Inschrijven

Hartelijk dank voor uw interesse in de voorschool of de BSO van de Stichting Christelijk Kinderopvang Bommelerwaard.

Voor welke locatie wilt u uw (pleeg)kind inschrijven?